Menu
info@losning.nl 088 567 6464 Klantportaal Ondersteuning op afstand

Algemene voorwaarden

BEGRIPSBEPALINGEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende Voorwaarden: Voorwaarden die gelden voor de levering van specifieke producten en/of diensten en die gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden.
 2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.
 3. Dienstbeschrijving: Bijlage bij de Overeenkomst waarin de Dienst is beschreven.
 4. Diensten: door of namens Leverancier aan Opdrachtgevers te verlenen elektronische communicatie-, ICT of andere, daarmee samenhangende diensten.
 5. Opdrachtgever: degene die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie LOSNING ICT B.V. een overeenkomst is aangegaan voor de levering van goederen en Diensten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 6. Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan LOSNING ICT B.V. de daarin genoemde goederen en/of diensten aan Opdrachtgever levert.
 7. Partij(en): de Opdrachtgever of LOSNING afzonderlijk (“Partij”) dan wel gezamenlijk (“Partijen”).
 8. Voorzieningen: alle kabels, rand-, meet- of andere apparatuur, modems, smartcards en eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie en programmatuur die eigendom zijn en blijven van LOSNING ICT B.V. en die Opdrachtgever ten behoeve van de Diensten van LOSNING ICT B.V. huurt of in bruikleen heeft of die door LOSNING ICT B.V. op de locatie van opdrachtgever in het kader van een Overeenkomst zijn aangebracht of geplaatst.

Artikel 1 Algemene Bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of Diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze afwijkingen schriftelijk door LOSNING ICT B.V. aanvaard zijn.
 2. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst, Dienstbeschrijving, de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden geldt de volgende rangorde:
  1. de Overeenkomst
  2. de Dienstbeschrijving
  3. de Aanvullende Voorwaarden
  4. de Algemene Voorwaarden
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door LOSNING ICT van documenten van Opdrachtgever en/of derden waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.
 4. Overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarop, komen tot stand:
  1. door en op de datum van ondertekening door beide partijen van een aanbieding van LOSNING ICT B.V. of enig ander document;
  2. op de datum van ontvangst van de schriftelijke bevestiging van Leverancier dat de aanvraag van Opdrachtgever is geaccepteerd;
  3. wanneer Opdrachtgever LOSNING ICT B.V. feitelijk in staat stelt met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen of de Dienst te leveren.
 5. Op alle overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is per 22-03-2018 de “LOSNING ICT Standaard Verwerkersovereenkomst” van toepassing. De meest recente versie is via onze website (www.losning.nl) te downloaden.

Artikel 2 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen van LOSNING ICT B.V. zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 2. Alle overeengekomen prijzen en tarieven worden jaarlijks per 1 januari verhoogd volgens de meest recente door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde prijsindex CAO lonen voor zakelijke dienstverlening. Indien de prijsindex in enig jaar negatief is, zal geen prijsaanpassing plaatsvinden.
 3. Leverancier behoudt zich het recht voor om naast de jaarlijkse prijsindexering, de overeengekomen prijzen en tarieven, na Opdrachtgever daarvan minimaal vier weken van tevoren op de hoogte te hebben gesteld, één keer per jaar te verhogen.
 4. LOSNING ICT B.V. stuurt opdrachtgever een factuur per e-mail voor de vergoedingen die samenhangen met de overeenkomst. Facturen dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien op de factuur geen betalingstermijn wordt genoemd, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Bij niet-nakoming behoudt LOSNING ICT B.V. zich het recht voor de prestatie van haar kant (tijdelijk) op te schorten.
 5. De verschuldigde vergoeding wordt afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dient doorgaans per kwartaal vooraf te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Bij een overeenkomst voor levering van hardware en/of software aan opdrachtgever zal LOSNING ICT B.V. deze vooraf factureren voor ten minste 50% van de waarde van de uit te voeren levering. Incidentele kosten worden tussentijds gefactureerd.
 6. Reclame van de opdrachtgever ten aanzien van door LOSNING ICT B.V. verrichtte werkzaamheden schort de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van andere door LOSNING ICT B.V. verrichtte werkzaamheden niet op.
 7. Betaling in andere valuta dan de Nederlandse is slechts na schriftelijke toestemming van LOSNING ICT B.V. mogelijk. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst prijsverhogingen optreden, heeft LOSNING ICT B.V. het recht deze, na overleg met de opdrachtgever, in rekening te brengen.
 8. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn genoemd in artikel 2.3 betaalt, is opdrachtgever van rechtswege, dat wil zeggen zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Als dan zal hij of zij vertragingsrente verschuldigd zijn over het openstaande factuurbedrag, maar te allen tijde met een minimum van € 10,00 excl. BTW. Indien opdrachtgever met een door hem aan LOSNING ICT B.V. verschuldigde betaling in gebreke is, is deze direct opeisbaar zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is opdrachtgever over de vervallen vorderingen rente verschuldigd. Bij niet-tijdige betaling door de opdrachtgever zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die 15 % bedragen van het gefactureerde bedrag. Onverminderd het bepaalde in dit artikel dient de opdrachtgever bij niet-tijdige betaling alle schade te vergoeden die LOSNING ICT B.V. daardoor lijdt. Elk beroep op verrekening is uitgesloten. De vertragingsrente, welke gelijk is aan de wettelijke rente, zal verschuldigd zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van betaling. LOSNING ICT is gerechtigd zekerheidsrechten te verlangen als daartoe aanleiding is (bijvoorbeeld betalingsgedrag en/of de omvang van de opdracht).

Artikel 3 De Aanbieding

Elke van LOSNING ICT B.V. uitgegane aanbieding is vrijblijvend. LOSNING ICT B.V. kan alle aanbiedingen te allen tijde herroepen. Voor zover de opdrachtgever aanbiedingen volledig en onvoorwaardelijk heeft aanvaard, kan LOSNING ICT B.V. die herroepen binnen een periode van 2 dagen na aanvaarding. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder als in maatschappelijk verkeer gebruikelijke omstandigheden.

Artikel 4 Meerwerk

Indien LOSNING ICT B.V. voorziet dat zij meer en/of andersoortige werkzaamheden moet verrichten dan met de opdrachtgever overeengekomen, zal LOSNING ICT B.V. aan opdrachtgever tijdig, en in elk geval voordat met de uitvoering van dit meerwerk is aangevangen, schriftelijk opgeven. LOSNING ICT B.V. zal daarbij de kosten voor dit meerwerk opgeven. De opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd, indien opdrachtgever niet daartegen schriftelijk heeft geprotesteerd binnen twee werkdagen na ontvangst van de in dit artikel bedoelde opgave. De (koop-) prijs van de door LOSNING ICT B.V. aan de opdrachtgever te leveren diensten en/of producten wordt vermeerderd met de kosten van het meerwerk.


Artikel 5 De Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen LOSNING ICT B.V. en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat LOSNING ICT B.V. van de opdrachtgever een tijdige, schriftelijke of via e-mail en volledig met de aanbieding overeenstemmende aanvaarding heeft ontvangen, behoudens herroeping voor LOSNING ICT B.V. als bedoeld in artikel 3.1. Naast het geval als bedoeld in dat artikel komt de overeenkomst tussen LOSNING ICT B.V. en de opdrachtgever tot stand op het moment dat LOSNING ICT B.V. schriftelijk of via e-mail door de opdrachtgever aan LOSNING ICT B.V. gegeven opdracht tot levering van producten en/of diensten bevestigt. LOSNING ICT B.V. is te allen tijde gerechtigd haar rechten uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden en voorts derden in haar plaats te stellen, al dan niet door middel van subrogatie. In geval van meerdere opdrachtgevers is ieder der opdrachtgevers jegens LOSNING ICT B.V. hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.
 2. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dan kan hij of zij de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan LOSNING ICT B.V. schriftelijk of elektronisch kenbaar maken via het volgende e-mail adres administratie@losning.nl. Na ontvangst van het bezwaar zal LOSNING ICT B.V. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Tijdens het onderzoek is opdrachtgever gerechtigd de betaling uit te stellen totdat LOSNING ICT B.V. het onderzoek heeft afgerond. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, zal LOSNING ICT B.V. het teveel geïncasseerde bij constatering of op verzoek van opdrachtgever onverwijld retourneren. LOSNING ICT B.V.  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die hier uit voortvloeit.
 3. Bij verlenging van de overeenkomst, uitbreiding of inkrimping van de afgenomen diensten / configuratie worden de kosten aangepast volgens de op dat moment geldende tarieven. Uitbreiding en inkrimping kan per maand geschieden, met dien verstande dat inkrimping van de configuratie beperkt blijft tot maximaal 20% per 12 maanden. Mocht naar het oordeel van LOSNING ICT B.V. de configuratie dermate gekrompen zijn dat deze naar het oordeel van LOSNING ICT B.V. niet meer rendabel is, dan is LOSNING ICT B.V. gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, op elk moment van het jaar, met een opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 6 Medewerking

De opdrachtgever zal aan LOSNING ICT B.V. zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van de overeenkomst tijdig alle nodige medewerking verlenen, waaronder mede begrepen –maar niet beperkt tot- het verschaffen van gegevens, inlichtingen en ongehinderde (netwerk-)toegang en het adequaat informeren van LOSNING ICT B.V. met betrekking tot eventuele gebreken en storingen.

Artikel 7 (Af)levering

LOSNING ICT B.V. levert de diensten en/of onderdelen/gedeelten van het product aan de opdrachtgever op de wijze zoals die in de overeenkomst vermeld. LOSNING ICT B.V. spant zich naar beste vermogen ervoor in de overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk na te leven. Ingeval LOSNING ICT B.V. deze leveringstermijnen niet naleeft heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8 Installatie en acceptatie

 1. Indien schriftelijk overeengekomen, zal LOSNING ICT B.V. de geleverde apparatuur, programmatuur en/of andere materialen bij of ten behoeve van Cliënt installeren of laten installeren. Indien tussen partijen geen acceptatietest is overeengekomen, zullen de door LOSNING ICT B.V. geleverde apparatuur, programmatuur en/of andere materialen gelden als geaccepteerd bij levering daarvan, tenzij partijen een door LOSNING ICT B.V. uit te voeren installatie van de apparatuur, programmatuur en/of andere materialen zijn overeengekomen, in welk geval het geleverde zal gelden als geaccepteerd bij voltooiing van de installatiewerkzaamheden.
 2. Acceptatie van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of andere materialen mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet vanwege het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de geleverde Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van LOSNING ICT B.V. om deze kleine fouten te herstellen.
 3. Indien de apparatuur, programmatuur en/of andere materialen in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

Artikel 9 Risico verzending

Ingeval LOSNING ICT B.V. (onderdelen/gedeelten van) het product naar de opdrachtgever op welke wijze dan ook verzendt waaronder mede begrepen -maar niet beperkt tot toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats op risico van LOSNING ICT B.V., tenzij het product op verzoek van opdrachtgever is ontwikkeld (maatwerk) en/of het product verzonden wordt door een door opdrachtgever aangegeven leverancier.

Artikel 10 Reclame

De opdrachtgever wordt geacht met de kwaliteit van de door LOSNING ICT B.V. geleverde diensten en/of onderdelen/gedeeltes van producten te hebben ingestemd, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 10 werkdagen na voltooiing resp. levering schriftelijk en gemotiveerd heeft geprotesteerd.

Artikel 11 (Industriële- en intellectuele) Eigendom producten

LOSNING ICT B.V. behoudt het eigendom van (onderdelen/gedeelten van) het product welke door LOSNING ICT B.V. zelf zijn ontwikkeld. LOSNING ICT B.V. blijft enig rechthebbende op auteurs-en andere (industriële- en intellectuele) eigendomsrechten op (onderdelen/gedeeltes van) door LOSNING ICT B.V. ontwikkelde producten. Voor overige producten welke door LOSNING ICT B.V. worden geleverd, behoudt LOSNING ICT B.V. het eigendomsrecht, tot het moment dat de opdrachtgever de factuur volledig voldaan heeft.

Artikel 12 Gebruiksrecht producten

LOSNING ICT B.V. verleent aan opdrachtgever exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het product. De opdrachtgever is niet gerechtigd (onderdelen/gedeeltes van) het product aan derden in gebruik te geven, te verhuren, in licentie te geven en/of te verkopen, daarop een (stil) pandrecht te vestigen, op welke wijze dan ook openbaar te maken, te veel vuldigen en/of gedeeltelijk te beëindigen. LOSNING ICT B.V. is bij (gehele of gedeeltelijke) beëindiging of opschorting van de overeenkomst niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding onverminderd het recht van LOSNING ICT B.V. op vergoeding van haar schade. Bij beëindiging of opschorting van de overeenkomst blijven de rechten welke voor LOSNING ICT B.V. uit de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voortvloeien van kracht. Indien de overeenkomst is beëindigd is al hetgeen opdrachtgever aan LOSNING ICT B.V. uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, terstond en zonder verdere sommatie of ingebrekestelling van opdrachtgever opeisbaar, en is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling rente verschuldigd, met ingang van de datum van beëindiging van de overeenkomst. Te kopiëren en/of te bewerken, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LOSNING ICT B.V.. LOSNING ICT B.V. heeft het recht (onderdelen/gedeeltes van) het product te gebruiken in de meest ruime zin van het woord ten behoeve van eigen publiciteit en/of promotie. Het is aan opdrachtgever verboden zonder schriftelijke toestemming van LOSNING ICT B.V. al dan niet gedeeltelijk gegevens, uittreksels, samenvattingen, rapporten, verslagen of andere bescheiden, die opdrachtgever van LOSNING ICT B.V. heeft ontvangen en/of door LOSNING ICT B.V. zijn opgesteld, te (doen) publiceren en/of anderszins openbaar te maken, vermenigvuldigen en/of verspreiden. Indien LOSNING ICT B.V. schriftelijk toestemming geeft tot de in de laatste zin van artikel 11 bedoelde handelingen, ziet opdrachtgever erop toe dat uit de publicatie, openbaarmaking, vermenigvuldiging of verspreiding blijkt dat het auteursrecht bij LOSNING ICT B.V. berust, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Bij overtreding van de hiervoor in artikel 11 omschreven verboden en het in artikel 11 omschreven gebod verbeurt opdrachtgever aan LOSNING ICT B.V. een direct en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,-  per overtreding, onverminderd alle overige rechten van LOSNING ICT B.V. zoals het recht om schadevergoeding of een verbod in Kort Geding te vorderen.

Artikel 13 Geheimhouding

LOSNING ICT B.V. en de opdrachtgever verplichten zich om over en weer geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle informatie, waaronder begrepen -maar niet beperkt tot gegevens en/of documentatie, die zij van elkaar te weten komen en waarvan zij redelijkerwijs moeten begrijpen dat deze informatie vertrouwelijk of geheim is. LOSNING ICT B.V. is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die LOSNING ICT B.V. door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. LOSNING ICT B.V. is niet gerechtigd informatie die hem door opdrachtgever er beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 14 Garantie diensten

 1. Leverancier zal de goederen en Diensten leveren in overeenstemming met in de Overeenkomst overeengekomen technische en/of functionele specificaties. Leverancier garandeert geen ononderbroken of storingsvrije levering van Diensten.
 2. De garantie vervalt indien:
  1. reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan Leverancier zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier;
  2. de zaken naar het oordeel van Leverancier zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
  3. typenummers, serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
  4. wijzigingen in het garantiebewijs en/of aankoop bon zijn aangebracht;
  5. door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen defecten zijn ontstaan;
  6. defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van (goedgekeurde) zaken;
  7. defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
  8. defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
  9. de verzegeling van de zaken, voor zover aanwezig, is verbroken.
 3. Indien Leverancier zaken heeft geleverd onder fabrieksgarantie, dan gelden uitsluitend de garantievoorwaarden en de garantietermijn van de fabrikant.
 4. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiewerkzaamheden, inclusief op de vervangen onderdelen, 3 maanden bedraagt.
 5. Eventuele verzend- of voorrijkosten kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Overmacht

Ingeval van overmacht heeft LOSNING ICT B.V. het recht de verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever uit de overeenkomst op te schorten resp. de overeenkomst met de opdrachtgever door schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat LOSNING ICT B.V. is verplicht enige schade van de opdrachtgever te vergoeden. Overmacht is onder andere aanwezig ingeval van pandemie, brand, overstroming, staking, oorlog, kernexplosies, computervirussen, invasies of het niet tijdig nakomen door derden van verplichtingen jegens LOSNING ICT B.V. en overigens in alle omstandigheden waarop LOSNING ICT B.V. geen overwegende invloed kan uitoefenen.

Artikel 16 Tussentijdse beëindiging

 1. De opdrachtgever heeft behoudens schriftelijke instemming van LOSNING ICT B.V. niet het recht de overeenkomst met LOSNING ICT B.V. tussentijds te beëindigen. Ingeval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel is de opdrachtgever in elk geval verplicht aan LOSNING ICT B.V. te betalen de prijs voor de tot het moment van tussentijdse beëindiging door LOSNING ICT B.V. geleverde diensten en/of (onderdelen/gedeeltes van) producten, vermeerderd met de schade die LOSNING ICT B.V. lijdt ten gevolge van de tussentijdse ontbinding.
 2. In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel is de opdrachtgever verplicht alle (onderdelen/gedeeltes van) producten en/of informatie met betrekking tot door LOSNING ICT B.V. geleverde/te leveren diensten en/of producten, met onmiddellijke omgang aan LOSNING ICT B.V. te retourneren.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. LOSNING ICT B.V. verplicht zich haar werkzaamheden naar haar beste kunnen te zullen uitvoeren. LOSNING ICT B.V. is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor schade die het gevolg is van werkzaamheden, verricht door haar werknemers of anderen, door LOSNING ICT B.V. daartoe aangezocht. LOSNING ICT B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke het gevolg is van niet, onvoldoende, onjuist of niet tijdig nakomen van de overeenkomst door LOSNING ICT B.V. indien zulks veroorzaakt is door de verkeerde onvolledige, of wegens andere reden niet bruikbare, informatie en inlichtingen van opdrachtgever. LOSNING ICT B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van niet voorzienbare omstandigheden.
 2. LOSNING ICT B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade en schade ontstaan door gebruik van haar diensten. LOSNING ICT B.V. is nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk dan de overeengekomen prijs tussen LOSNING ICT B.V. en opdrachtgever. Opdrachtgever zal LOSNING ICT B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden jegens LOSNING ICT B.V. op grond van of in verband met de opdracht en de uitvoering daarvan in overeenstemming met de opdracht.
 3. Fysieke schade aan apparatuur van de opdrachtgever veroorzaakt door LOSNING ICT B.V. is gedekt door de verzekeraar van LOSNING ICT B.V. en wordt vergoed volgens de dan geldende verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar.

Artikel 18 Beëindiging en opschorting

LOSNING ICT B.V. is gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen, of indien wegens een andere reden twijfelachtig is of de opdrachtgever in staat zal zijn de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te voldoen, zulks naar oordeel van LOSNING ICT B.V.. In het geval van tijdelijke verhindering tot uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht of ten gevolge van daden of nalatigheid van opdrachtgever of diens ondergeschikten of derden is LOSNING ICT B.V. gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen. LOSNING ICT B.V. is bij (gehele of gedeeltelijke) beëindiging of opschorting van de overeenkomst niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding onverminderd het recht van LOSNING ICT B.V. op vergoeding van haar schade. Bij beëindiging of opschorting van de overeenkomst blijven de rechten welke voor LOSNING ICT B.V. uit de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voortvloeien van kracht. Indien de overeenkomst is beëindigd is al hetgeen opdrachtgever aan LOSNING ICT B.V. uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, terstond en zonder verdere sommatie of ingebrekestelling van opdrachtgever opeisbaar, en is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling rente verschuldigd, met ingang van de datum van beëindiging van de overeenkomst.


Artikel 19 Kosten

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die met de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden verband houden, daaronder mede begrepen de kosten door LOSNING ICT B.V. gemaakt tot behoud of ter uitoefening van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 20 Wijzigingen/Aanvullende voorwaarden

Wijzigingen in hetgeen LOSNING ICT B.V. en opdrachtgever zijn overeengekomen binden LOSNING ICT B.V. slechts indien en voor zover wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk door LOSNING ICT B.V. zijn aanvaard of bevestigd.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands Recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen, die met betrekking tot of naar aanleiding van de overeenkomsten, aanbiedingen en offertes, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, mochten ontstaan zullen, voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaats van LOSNING ICT B.V. is gelegen.

Artikel 22 Faillissement

Partijen stellen reeds bij aangaan van de overeenkomst vast dat de data te allen tijde eigendom is en zal blijven van opdrachtgever. LOSNING ICT kan op geen enkele wijze aanspraak of rechten doen (laten) gelden ten aanzien van de data. Daarnaast komen partijen reeds nu voor alsdan overeen dat indien en voor zover sprake is van een faillissement van LOSNING ICT, LOSNING ICT voornoemde data van opdrachtgever onverwijld zonder additionele kosten ter beschikking zal stellen aan opdrachtgever. Daarnaast zal LOSNING ICT ervoor zorg dragen dat opdrachtgever zonder additionele kosten toegang heeft en voor een periode van twee weken zal blijven houden zodat de continuïteit van de onderneming en van de werkzaamheden van opdrachtgever door het faillissement van LOSNING niet in gevaar komt.

Artikel 23 Slotbepalingen

 1. Indien (een gedeelte van) een bepaling/artikel(-lid) van deze voorwaarden (geheel of ten dele) onverbindend blijkt, moet (dat gedeelte van) die bepaling/dat artikel(-lid) als niet geschreven worden beschouwd. In dat geval blijven de overige bepalingen/artikelen van deze voorwaarde onverminderd van kracht.
 2. Elk van de Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot een jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De andere partij is gerechtigd om aan de bedoelde toestemming voorwaarden te verbinden
 3. Leverancier heeft het recht de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever over te dragen aan andere ondernemingen die onderdeel zijn van het concern waarvan Leverancier deel uitmaakt en/of aan derden. Opdrachtgever zal zijn medewerking hieraan niet op onredelijke gronden onthouden of vertragen. In geval Leverancier hiertoe overgaat, zal zij Opdrachtgever hierover informeren.
 4. Opdrachtgever dient alle mededelingen en kennisgevingen in het kader van een overeenkomst te zenden naar het adres van de daarvoor aangewezen persoon of afdeling.

 

 

Wil je graag meer weten over onze oplossingen?

Bel ons 088 567 6464 E-mail ons info@losning.nl

We staan je graag te woord en helpen je verder!

Contact opnemen

Liever direct een bericht sturen?
Vul het contactformulier in en je ontvangt binnen 24 uur een reactie.